MŁODZI GRACZE

W tej analizie skupiam się na podstawach koszykówki dla dzieci poniżej 11 lat. Sport zawodowy uprawia wąska grupa sportowców wyłoniona z dużej liczby trenujących. Analogicznie - do koszykarskich klubów trafi wąska grupa dzieci zaczynających przygodę z koszykówką w wieku 3-10 lat. Nawyki i przyjemność z uprawiania sportu zostanie, niezależnie od tego czy młody adept trafi do klubu. Udowadniam, że już od 100 zł można wyposażyć młodego koszykarza w strój i wysłać go na co najmniej 2 lekcje koszykówki z drużyną pod okiem profesjonalnego trenera (lekcja pierwsza jest zwykle darmowa). Oczywiście rynek koszykarskiego sprzętu sportowego jest bardzo rozwinięty i dla osób z większymi możliwościami finansowymi ten koszt może urosnąć do 1 100 zł. O kilku strategiach planowania finansów do zakupu sprzętu i usług sportowych pisałem tutaj

Czy zajęcia koszykówki w Polsce są drogie? o odpowiedź możemy się pokusić, jeśli sprawdzimy koszty na innych rynkach. Średni koszt 1 lekcji w Polsce wynosi 5,98 EUR przy przeliczniku 1 EUR = 4.3000 zł. W Hiszpanii jest to 7.47 EUR, we Francji 3.47 EUR, a na Litwie 4.70 EUR. Różnice na poziome 2 EUR za 1 zajęcia nie są duże, choć z analizy wynika, że koszt w Polsce jest wyższy niż we Francji i na Litwie. W tej analizie nie wchodzę w dyskurs dlaczego tak się dzieje. Na pewno nie są to wyłącznie różnice w przeliczniku kursowym. Być może powstanie na ten temat osobna analiza na https://www.moneysportsstudio.pl/blog

BASKETBALL FOR KIDS

I focus on basketball for children under 11 years old. Professional sport is practiced by a small group of athletes selected from a large number of trainees. Similarly - a small group of children starting their adventure with basketball at the age of 3-10 will go to basketball clubs. The habits and pleasure from practicing sports will remain, regardless of whether the young adept joins the club. I prove that from PLN 100 you can equip a young basketball player with an outfit and send him to at least 2 basketball lessons with a team under the supervision of a professional coach (the first lesson is usually free). Of course, the market of basketball sports equipment is vast and for people with greater financial possibilities, this cost may increase to 1 100 PLN.


Are basketball trainings expensive in Poland? We could answer if we check the costs in other countries. The average cost of single training in Poland is 5.98 EUR (1 EUR = 4.3000 PLN). In Spain it is EUR 7.47, in France EUR 3.47, and in Lithuania EUR 4.70. The differences at the level of EUR 2 for 1 lesson are not large, although the analysis shows that the cost in Poland is higher than in France and Lithuania. Certainly these are not only differences in the exchange rate. I’ll probably create a separate analysis on this subject at https://www.moneysportsstudio.pl/blog